Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných, údajov v spoločnosti a informácie poskytnuté prevádzkovateľom

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a GDPR”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

 

 1. Prevádzkovateľom podľa týchto podmienok sa rozumie:

 

Obchodná spoločnosť ————————— (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

 

Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ na portáli https://vonetgroup.sk/ dotknutá osoba  poskytuje súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle GDPR a zákona

 1. Účel spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov, lehota na vymazanie a zverejňovanie.

 

P.č.

Kategória osobných údajov

Účel spracovania

Právny základ spracovania

Lehota na vymazanie OU

Zverejnenie OÚ

1.

 

 

 

i) e-mail

 

 

ii) meno, priezvisko, fotografia/video

 

IS marketing

 

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie newslettrov noviniek. 

 

Účelom spracúvania osobných údajov  je   zviditeľnenie, zvýšenie  predaja služieb, propagácia prevádzkovateľa.

 

 

 

i) a ii)

v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

 

 

 

i) a ii)

5 rokov od udelenia súhlasu/do odvolania súhlasu

 

 

i) Nezverejňujú sa

ii) sociálne siete, webové sídlo

 

2

 

 

 

 

 

meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt., podpis,  adresa (údaje uvedené v žiadosti)

 

IS uplatňovanie práv a dotknutých osôb

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

 

5 rokov od vybavenia žiadosti

 

 

 

Nezverejňujú sa

3

 

 

 

meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje  

 IS e-shop

 

Účelom spracúvania osobných údajov je  uzavretie a plnenie z kúpnej zmluvy, spracovaniu platby, dodaniu produktu, prípadne výkonu ostatných súvisiacich činností (ako napríklad reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom  https://vonetgroup.sk/medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

 

 

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.

b) Nariadenia

 

 

 

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

 

 

 

 

Meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje

 

 

Reklamácie

 

Účelom je uplatnenie práva zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných zákazníkovi (klientovi), ktorý požaduje určitú nápravu, alebo náhradu. Zabezpečenie fungovania právnych vzťahov medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm.

c) Nariadenia

 

 

  Po dobu 10 rokov

 

 

Nezverejňujú sa

 

 

 

Meno, priezvisko, tel. číslo

 

Poskytovanie služieb

 

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb v oblasti mentoringu a kouchingu.

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b)

 

         

            2 rokov

 

 

Nezverejňujú sa

5

 

 

 

titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, podpis

 

IS účtovné doklady

 

Vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

 

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia

 

 

10 rokov

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

6

 

 

meno a priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, spoločnosť a zaradenie

IS školenie

účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie vzdelávacích aktivít. Osobné údaje spracúvame na právnom základe spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spojení s oprávneným záujmom.

 

 

 

 

 

 

V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b)

 

 

 

2 roky

 

 

 

Nezverejňujú sa

7

 

 

 

 

web obsahuje aj  loga jednotlivých sociálnych sietí tzv. pluginy.

 

IS online prostredie

 

Prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (bližšie článok 3)

 

Pokiaľ na logá nekliknete nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá akceptujete komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím vytvoríte odkaz internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch.

(štatistické údaje)

 

 

 

 

 

 

V zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

 

 

 

každý prevádzkovateľ sociálnej siete si určuje dĺžku spracovania OU s vo svojich podmienkach

 

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

8

 

meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo (firemné), faxové číslo (firemné), e-mail (firemný), identifikačné údaje zamestnávateľa

 

 

IS evidencia zástupcov zamestnancov odberateľov a dodávateľov

 

Vedenie databázy zástupcov, respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

 

 

 

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

 

10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

 

 

 

 

Nezverejňujú sa

9

 

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov firmy, správa

 

Kontaktný formulár

 

Účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie prevádzkovateľa.

 

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

XX

 

Nezverejňujú sa

10

 

Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, názov firmy, správa

 

Bezplatná konzultácia

 

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie bezplatnej konzultácie zákazníkovi.

 

V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

 

XX

 

Nezverejňujú sa

 

 

 1. Sociálne siete

 

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát  a čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia.

 

Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

 • Facebook
 • INSTAGRAM
 • LinkedIN

 

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu  OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností. Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:   

 

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

 

– LinkedIN: linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov  FUN PAGE  na sociálnych sieťach  a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch  napr. Facebook/Instagram/LinkedIN.

 

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem.

 

Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich  „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody)  to obsahy  a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí.

 

Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

 

 

 1. TRETIE STRANY

4.1 Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí  boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

4.2  Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Počas spracovania objednávky a plnenia zo zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako bankám, účtovnej spoločnosti, partnerom a podobne napr.:

 

 • Google LLC – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (nástroje pre on-line marketing),
 • Google Analytics – Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (štatistiky),
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing), Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Facebook Pixel, Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States,
 • INSTAGRAM (marketing), Instagram LLC, ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, United States,
 • Microsoft Corporation, Redmont 980 52 Washington, United States (sociálna sieť LINKEDIN),
 • YOUTUBE, (marketing), YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, United States,
 • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United States (aplikácia Mailchimp),
 • Účtovná spoločnosť, advokátska kancelária,
 • Aplikácia – Google, IOS,
 • Programátori, webhosting.
 • Pay Pal.
 • Slovenská pošta.

 

 1. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento portál nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

 1. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len  nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania osobných údajov. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

 

 1. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k OÚ sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. v Private Schields a považujú za spoločnosti zabezpečujú primeranú úroveň ochrany.

Tento prenos sa uskutočňuje iba za predpokladu prísneho dodržiavania GDPR.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ využíva automatizované profilovanie a to prostredníctvom Facebook Pixel a použitím meracieho kódu Google Analytics. Prevádzkovateľ využíva tieto aplikácie za účelom optimalizácie  svojich stránok.

Google Analytics je analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Je možné použiť súpravu súborov cookies a zhromažďovať informácie a štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov v službe Google. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

Facebook Pixel je kód, ktorý je umiestnený na našej webstránke. Pomocou súborov cookies, ktoré vložia automaticky do prehliadača zákazníka, dokážeme sledovať Vaše správanie na vašom webe. Facebook Pixel nám ponúka informácie o konverziách z vašich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu zákazníkov, ktorí náš web už navštívili, ale je vhodný aj na budovanie publika. Viac o „cookies“ nájdete v ods. 12.

 

 1. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

 

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

IP adresa je osobným údajom, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),

 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

 

 

 

 1.  BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

 

 1. PRÁVA DOTKNUTEJ

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

 

Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ ak sa to týka priameho marketingu vrátane profilovania,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

 

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 

 • Právo na prenosnosť údajov.

 

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi – predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

 • Právo namietať

 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Súhlas môžete odvolať – preklikom

 • Právo na prístup k informáciám.

 

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

 

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

 

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá soba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutej osobe spôsobom akým požiadala alebo podľa jej požiadavky.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dotknutú osobu verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétnu dotknutú osobu. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracúva ochrany osobných údajov.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

 1. COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Kategória 1

Nevyhnutné /nutné cookies

 

Tieto cookies sú nevyhnutné pre využívanie  našich webových stránok a používanie ich funkcii. Bez týchto cookies nemôžu fungovať služby ako nákupní košík nebo elektronická fakturácia. Cookies v tejto kategórii musí byť stále zapnuté. Sú nutné pre základnú funkciu webovej aplikácie a jej bezpečné fungovanie. Vzhľadom k tomu, nie je možné ju vypnúť a pre ich ukladanie nie je  potrebný súhlas.

Kategória 2

Funkčné cookies

 

Tieto cookies slúžia k  zvýšeniu funkčnosti a personalizácii, umožňujú našim webovým stránkam pamätať si vaše voľby pri prehliadaní. V cookie môžeme napríklad uložiť vaši geografickou polohu, aby bolo zaručené, že budeme zobrazovať webové stránky lokalizované pre vaši oblasť. Tiež si môžeme pamätať prvky ako veľkosť textu, písma a ďalší prispôsobiteľné prvky webu. Tieto cookies sa taktiež môžu používať k sledovaniu toho, aké produkty ste si už prehliadali, aby nedochádzalo k zbytočnému opakovaniu. Informácie zhromažďované týmito cookies vás osobne neidentifikujú.

Kategória 3

Výkonové (štatistické)

 

Tieto cookies slúžia k zhromažďovaniu informácii o tom, ako používate naše webové stránky. Pomáhajú nám určiť, ktoré stránky nečastejšie navštevujete. Dáta používame k optimalizácii našich webových stránok a k zjednodušení orientácie na nich. Tieto cookies rovnako slúžia k informovaniu partnerských subjektov o tom, že ste na niektorý z našich webov prešli zo stránok partnera a pokiaľ vaša návšteva pokračovala nákupom produktu alebo služby od nás, vrátane detailov o nakúpenom produkte alebo službe. Všetky informácie zhromaždené týmito súbormi cookie sú združované, a sú teda anonymné.

Kategória 4

Cookies tretích strán

 

Na stránkach sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Príkladom toho je, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Stránka nemôže mať ani kontrolu nad ukladaním, ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto tretích strán.

12.3 Právne základy využívania cookies.

Pri cookies, ktoré využívame na štatistické účely  alebo na fungovanie stránky na optimalizáciu webovej stránky používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Osobné údaje, ktoré spracúvame sú IP adresa, lokalita, zariadenie, z ktorého pristupujete, dĺžka času, ktorý strávite na webstránke, obľúbené časy návštevníkov stránky, záujmy a koníčky návštevníkov stránky. Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov.

 

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 

12.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na https://vonetgroup.sk/ používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre  blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

 

12.5 Aké cookies využívame ?

Potrebné

Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

 

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

Facebook

Facebook

obsluha like a share buttonov na blogu 

3 mesiace

social

Youtube

Google

zobrazenie youtube videí na stránke

13 mesiacov

remarketing

 

 

Štatistiky

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

 

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

Google Analytics

Google

získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky

2 roky

analytika

 

 

Marketing

Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 

Meno

Poskytovateľ

Účel

Platnosť do

Typ

Google AdWords

Google

identifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)

2 roky

remarketing

Facebook Pixel

Facebook

identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)

3 mesiace

remarketing

Doubleclick

Google

identifikácia v rámci reklamnej siete Doubleclick, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing)

13 mesiacov

remarketing

 

 

 1. Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

 

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 • Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku.
 • Dátum a čas zaslania požiadavky.
 • Názov prezeranej stránky resp. súboru.
 • Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali.
 • Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa.
 • Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

 

 1. Používanie webovej stránky maloletými osobami

 

14.1 Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

15 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Vonet GroUp, s.r.o.
Stará ‪Vajnorská cesta 17
831 04 Bratislava
IČO: 35 836 407

Kontaktné údaje:

e – mail:                               ……………………………………………..

Kontakt:                              0905 519 775

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ak, bola určená.

Kontaktné údaje: e – mail:………………………………………………………………………………………………..

 

16  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ……………………….. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

 

______________________________________________________________________________

 

PRI UKONČENÍ OBJEDNÁVKY:

Možnosti získania súhlasu:

 

 • Potvrdzujem, že som si prečítal a informoval som sa s 
 • Potvrdzujem, že som sa informoval so spracúvaním osobných údajov prevádzkovateľa.
 • Prehlasujem, že mám viac ako 16 rokov.
 • Súhlasím (chcem dostávať newsletter, informácie o akciách a iné marketingové aktivity), tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Informácie o marketingových aktivitách  nájdem

 

 

KONTAKTNÝ FORMULAR:

Možnosti získania súhlasu:

 • Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom kontaktovania prevádzkovateľa. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete

 

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

 • Zákazník sa informoval o spracúvaní osobných . Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje uvedené v objednávke za účelom poskytnutia bezplatnej konzultácie a  zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.